Uit den Ouden Doos 11-12-2015

 
 
Provinciale Drentsche en Asser courant
05-04-1856
HENDRIK en JACOB WOLTING le Zwiggelte gemeente Westerhork, zijn voornemens, op DINGSDAG den 8 April e.k. des voordemiddags om elf uur, ten hunnen huize le VERKOOPEN:
80 KORVEN met BIJEN en HONINGPERS, met TOEBEHOOREN. Westerbork, 3 April 1856
KIJMMELL, Notaris


Provinciale Drentsche en Asser courant
23-07-1856
Westerbork, 21 Julij Op de tentoonstelling, van wege de derde Afdeeling van het Genootschap ter bevordering van den Landbouw in dit gewest gehouden, waren aangebragt 6 paarden, 5 stieren en 12 koeijen Op het rapport der commissie van keuring, bestaande uit de heeren Mr. J. T. Kijmmell te Westerbork. 11. Berghuis te Hoogeveen en K. D. Tissing le Ansen, is de 1ste premie voor de paarden, ad f 20-, toegewezen aan H. Abbing te Zwiggelte. voor een zwart vierjarig merriepaard (…) In de gehouden vergadering zijn elf nieuwe leden aangenomen, als de heeren J. Sieken Thijn, Joh Thijn, G Mensing, M. Helling, A. Brunsting, L. Thijn en H- Wiggerink te Westerbork, W. Berghuis’, J. Itrunsting en H. Schuring te Beilen en H. Abbing te Zwiggelte. Na afloop der werkzaamheden vereenigde men zich aan een vriendschappelijk en maaltijd.


Opregte Haarlemsche Courant
30-01-1857
UIT de HAND te KOOP, plm 60 Bunders VELD, gelegen onder Zwiggelte, Gemeente Westerbork, aan het Oranje-Kanaal nabij Sluis n°. 2. Informatien zijn te bekomen bij den Notaris KIJMMELL, te Westerbork. Westerbork, den 16den Januarij 1857 


Provinciale Drentsche en Asser courant
04-04-1857
Zwiggelte, 1 April. Uit Steenwijkerwold wordt berigt in no. 39 van de Provinciale Drenlsche en Asser Courant. dat aldaar het vee reeds in de weide wordt gebragt; van hier kunnen wij het tegendeel melden. Door den hoogen waterstand van het Oranje-kanaal staan de meeste onzer weilanden onder water en zijn als in eene zee herschapen , zoodat het vooruitzigt voor den veehouder alhier zeer treurig is.


Provinciale Drentsche en Asser courant
12-12-1857
ZWIGGELTE. 7 Dec. Overal hoort men klagen over den lagen waterstand, en, als men zich de voorspellinge en schrikbeelden nog kan herinneren, die er geopperd werden, dat er namelijk in het Oranjekanaal geen water te houden zou zijn, zoo moet men zich thans te meer verwonderen, dat dit kanaal in deze droogte, overvloed van water oplevert; en zoude zonder dit kanaal de hoofdvaart te Smilde niet reeds lang onbevaarbaar zijn geweest? Zoude het nut van het Oranje-kanaal door hen, die het niet schenen te kunnen begrijpen, thans niet gevoeld worden. Zoude men als men de duurte der gronden op Schoonoord  en elders in aanmerking neemt, nog kunnen twijfelen aan de goede zaak der Maatschappij? Is men aan de bekwaamheden en doorzetting van den heer Klijn niet allen dank verschuldigd?


Provinciale Drentsche en Asser courant
02-09-1858
Beilen, 30 Aug. Als eene zeldzaamheid is ons medegedeeld. dat een zwerm van den bijenhouder G. Heeling te Zwiggelte, staande bij Nieuw-Dordrecht. gemeente Emmen, nog geen 20 dagen oud, eene zwaarte van wel 80 halve Nederlandsche ponden had gekregen; Het gewin der bijen moet aldaar gunstig zijn. 


Provinciale Drentsche en Asser courant
24-05-1860
Op 1 Mei jl. bestond het heir schapen te Zwiggelte uit 1826 en dat der lammeren of jonge schapen uit 887 alzoo te zamen uit 2713 koppen, die onder het commando staan van één chef met zijn trouwen hond als adjudant.


Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare …, 1860 [volgno 10]
01-09-1860 (schatting)
De verhouding tusschen het getal der schoolgaande kinderen in Januarij en Julij was in deze provincie ongunstiger dan in eenige andere. Van de 100 jongens, die in Januarij de openbare scholen bezochten, werden er in Julij slechts 68 aangetroffen, voor de meisjes bedroeg dit cijfer 77, voor beiden tezamen 72. Voor de bijzondere scholen was de verhouding voor de jongens als 100 tot 86, voor de meisjes als 100 tot 88, voor beiden te zamen als 100 tot 87; voor alle lagere scholen te zamen voor de jongens als 100 tot 71 voor de meisjes als 100 tot 78, voor beiden te zamen als 100 tot 74 De bezigheden op het land moeten als de voornaamste, zoo niet als de eenige reden van dit aanzienlijk schoolverzuim worden aangemerkt. In sommige gemeenten was het nog veel erger gesteld, dan deze middencijfers voor de geheele provincie aanduiden. Zoo trof bijv. de inspecteur op eenen regenachtigen dag in September op de school te Zwiggelte slechts 5 leerlingen aan; gewoonlijk waren er, volgens het berigt van den onderwijzer, in dien tijd van het jaar 25, des winters 50. Te Elp vond hij 35 leerlingen, waarvan de grootste helft beneden vijfjaren; des winters kwamen er ongeveer 70 leerlingen ter school, waarvan echter slechts 36 tusschen 5 en 12 jaren oud. Te Westerbork telde de inspecteur er 80, waarvan 20 onder de vijfjaren; in den winter bedroeg het getal 150: te Balinge waren er 25, des winters ongeveer 80.


Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad
29-01-1861
ZWIGGELTE, 27 Jan. Sedert geruimen tijd heerscht alhier de thans algemeen verspreide pokziekte onder de schapen, welke in den laatsten tijd zeer in hevigheid is toegenomen, zoodat bijna allen die in een erge mate krijgen, en er aan bezwijken. Vele ingezetenen alhier hebben een gedeelte hunner kudde aan die ziekte verloren en nog dagelijks komen er nieuwe gevallen voor. Het is te hopen dat deze ziekte spoedig moge ophouden.


Provinciale Drentsche en Asser courant
17-10-1861
Zwiggelte, 15 Oct- In den tuin van den schoenmaker Anne Beenhof alhier, is eene monsterknol gegroeid, die eene lengte heeft van bijna eene halve Nederlandsche el, hebbende eene «waarde van ruim zes halve Nederlandscbë ponden. Deze knol wordt door vele liefhebbers natuurvoortbrengselen bezien. In dit gehucht bevindt zich een schaapherder J.P. genaamd, die de zeldzame gewoonte heeft, om zijne kudde ’s avonds laat of liever ’s nachts te laten grazen; het schijnt, dat de man de duisternis liever heeft dan het licht, ’t welk tot geen vermaak der ingezetenen is, dié soms bijna halve nachteh met ongeduld moeten wachten op zijne tehuiskomst.


Provinciale Drentsche en Asser courant
22-10-1861
INGEZONDEN STUKKEN.

Mijnheer de Redacteur!
Vergun het onderstaande een plaatsje in UEd. Blad. ln het nommer 123 dezer Courant komt een berigt voor uit Zwiggelte, betreffende de late te huis komst van den schaapherder J. P. Dit berigt is verre beneden de waarheid, daar hij nog niet éénmaal na tien uur ons dorp is binnengekomen. ’t Is ook al geen wonder, dat het somwijlen eens wat laat werd, daar hij door het schoone weder wordt uitgelokt, en wel eens wat heel ver het veld intrekt, om goede weide voor zijne kudde te zoeken; zoodoende komt bij niet altoos met het vallen van den avond in ons dorp aan, maar is dan ook niet meer ver af: de schaapherder J. P. is ook niet in staat, om met zijn leger van anderhalf duizend zoo spoedig een eind wegs te vorderen, als de onderwijzer van ons dorp met zijn 3 a 4 leerlingen, die hij somwijlen in school beeft. De schrijver van dat artikel zegt, dat J. P. de duisternis liever heeft dan het licht. ’t is leugentaal. want bij heldermaan toeft hij wel eens wat lang, maar bij de donkerheid keert hjj bij tijds terug. De schrijver zegt, dat het tot geen vermaak der ingezetenen is. ’t Is leugentaal, want elk weldenkend ingezetene van ons gehucht prijst hem en roemt zjjn werk; de schrijver wordt verzocht, om naderhand de zaak beter ie onderzoeken, ten einde waarheid te schrijven , in plaats van leugentaal openbaar te maken en een mensch van zijn goeden naam te berooven. Punctum* Zwiggelte, 20 Oct. 1861. 


Provinciale Drentsche en Asser courant
24-10-1861
Zwiggelte. 22 Oct. De scheepvaart op bet Oranjekanaal is sedert eeuigen tijd bijzonder druk geweest. Dagelijks riet men cci.c menigte schepen bet kanaal op- en afzellan, ten einde turf te vervoeren.


Provinciale Drentsche en Asser courant
01-04-1862
De Notaris Mr. J. T. KIJMMELL te Westerhork, zal ten huize en ten verzoeke van JAN NIJSING TIJMES te Zwiggelte , gem. Westerbork , op Vrijdag den 4 April e.k., des voormiddags ten 10 ure, publiek verkoopen:

Eene 5 jarige zwarte MERRIE, eene 5 jarige bruine MERRIE , mak , waarvoor kan worden ingestaan; eene 11 jarige zwart- bleste MERRIE, 6 KOEIJEN, 4 VAARSEN, 38 SCHAPEN. 2 dragtige MOTTEN, 2 beslagen WAGENS. PLOEGEN, EEGDEN, KARN en MELKGOED, HOOI. STROO en ZODEN en verdere BOERENGEREEDSCHAPPEN en HUISMEUBELEN.

Westerbork, 28 Maart 1862. 


Provinciale Drentsche en Asser courant
12-04-1862
Bij gelegenheid van den verkoop van JACOB WOLTING te Zwiggelte, op Dingsdag den 15 April e.k., zal, behalve andere Paarden , ook worden verkocht: EEN VIERJARIG ZWART SCHOON Merriepaard, in alle tuigen mak en zonder gebreken. Westerbork den 10 April 1862. KIJMHELL.


Provinciale Drentsche en Asser courant
28-10-1862
Op den 23 October j.l. is bij de Gebroeders ARENDS le Zwiggelte, gem. Westerbork, KOMEN AANLOPEN een vaalbont Jongbeest. De eigenaar hiervan kan hetzelve terugbekomen tegen betaling van voeding en de kosten dezer advertentie.


Meer uit den ouden doos >