Uit den Ouden Doos 27-01-2016

1874Oneerlijke concurrentie
De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 31, 1874, no 70, 02-09-1874

Verschil in waardeering van het werk der onderwijzers.
Te Zwiggelte, gemeente Westerbork, provincie Drenthe, in het koningrijk der Nederlanden, met eene bevolking van tusschen de 100 en 200 zielen allen behoorende tot de Hervormde Godsdienst, onder welke nog al eenige gegoede ingezetenen , wordt een hoofd- of hulponderwijzer (art. 20 der wet op het lager onderwijs) gevraagd op een traktement van f 250 ’s jaars en met 25 gld. toelage om een onderdak te vinden. Een welligt 30tal leerlingen moet van dien onderwijzer onderwijs en opleiding ontvangen. Te Velsen is, niet ver van het kanaal van Holland op zijn Smalst, eene school voor de kinderen van Engelsche fabriekarbeiders, te zamen een de dertigtal, die onderwijs in hunne moedertaal ontvangen van een Engelschman. Of hij onderwijzer en is en acten van bevoegdheid bezit, is mij onbekend, en Later over die zaak meer. Deze persoon geniet een traktement van 200 pond of f 2400 ‘sjaars, dus ongeveer tienmaal zooveel als de aanstaande onderwijzer te Zwiggelte. Hij genoot vroeger 150 pond of f 1800, doch voor korten tijd is het met 50 pond of f 600 verhoogd.


School moet sluiten
De Standaard 18-09-1874
De raad der gemeente Westerbork hoeft, vermits op een bezoldiging ven / 250 geen sollicitant voor de betrekking van hoofdonderwijzer in het gehucht Zwiggelte zich heeft aangemeld, besloten die school op te heffen, omdat de kinderen, naar het oordeel van den raad, de school te Westerbork wel kunnen bezoeken, ofschoon het genoemde gehucht pm. een uur gaans van daar verwijderd is. (N. R. C.)


School toch weer open!!
Het nieuws van den dag : kleine courant – 24-12-1874
De Burgemeester van Westerbork, prov. Drenthe, roept hoofd- en hulponderwijzers op, om te dingen naar de vaceerende school te Zwiggelte, jaarwedde ƒ 250, vergoeding voor ’t gemis eener woning ƒ25. De schaapherders in Drenthe zullen bij ’t lezen dezer oproeping een glimlach niet kunnen bedwingen. Daagt er nu geen sollicitant op, dat te wachten is, zoo is de school toch zoo goed als opgeheven , of men bezet haar mogelijk wel met een kweekeling.


Dood door brand
De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad – 22-05-1875
Maandag had te Zwiggelte (Drenthe) een allertreurigst voorval plaats. Terwijl twee kinderen, een jongen en een meisje, zich in het veld bevonden, ten einde de schapen te hoeden, schijnt het meisje te dicht bij het brandende veen te zijn gekomen, althans een schaapherder heeft het kind bijna verbrand gevonden. Het gaf nog eenige teekenen van leven, maar weldra was het niet meer.


Onderwijzer benoemd
De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 32, 1875, no 55, 10-07-1875
Benoemd tot hoofdonderwijzer te Zwiggelte de hr. J. Olthoff, hulpond. te Noordlaren;


Onderwijzer weg wegens wangedrag
De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 33, 1876, no 47, 10-06-1876
Zwiggelte, gem. Westerbork. — Nadat de hoofdonderwijzer J. Olthoff door B. en W., in overleg met den schoolopziener, den 15 Mei 11. wegens wangedrag voor eene maand in zijne betrekking was geschorst, met geheel verlies van bezoldiging, is hij de vorige week door den gemeenteraad op zijn verzoek ontslagen.


Nieuwe hoofdonderwijzer
De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 34, 1877, no 20, 10-03-1877
Benoemd tot hoofdonderwijzer te Zwiggelte, de heer H. Sprang te Annerveen.


Hoofdonderwijzer komt toch niet
Het nieuws van den dag : kleine courant – 23-04-1877
Schoolnieuws.
De hulponderwijzer H. Sprang, te Uithuizen, die de onderwijzersbetrekking te Zwiggelte had aangenomen, heeft er later voor bedankt.


School definitief dicht
De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 36, 1877, no 77, 26-09-1877
Westerbork. — De raad dezer gemeente heeft thans definitief besloten, eene nieuwe school en onderwijzerswoning te bouwen, waarvoor subsidie gevraagd zal worden van het Rijk en de provincie, en de school te Zwiggelte opteheffen, met de bedoeling dat de schoolkinderen van laatstgenoemde plaats voortaan alhier ter school zullen gaan. Daartoe zal voor een voldoend voetpad tusschen deze gemeente en Zwiggelte gezorgd worden. De school te Zwiggelte zal echter nog voorloopig voor een jaar door een tijdelijken onderwijzer worden waargenomen, in afwachting van het tot stand komen van de nieuwe school.


School toch door…
De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs jrg 37, 1878, no 21, 13-03-1878
Zwiggelte, 1 Maart. — Met genoegen kunnen wij van hier melden dat de openbare lagere school, die men heeft willen opheffen, weder geopend is. Benoemd: tot hoofdonderw. te Zwiggelte, gem. Westerbork, N. Naarstig


Timmerman overlijdt
Het nieuws van den dag : kleine courant – 02-04-1880
Een oud en vlijtig timmerman van 83 jaar, J. Cornelis te Zwiggelte, onder Westerbork, is op droevige wijze aan zijn einde gekomen. Hij was bezig te metselen aan een in aanbouw zijnd huisje, aan het Oranjekanaal. Hij schoof daarbij een paal die hem in de weg stond, een weinig op zijde, doch geraakte toen onder vallend houtwerk, tengevolge waarvan hij reeds denzelfden avond overleed. Ondanks zijn hooge jaren voorzag hij nog in de behoeften van zich en zijne oude vrouw.


School nu echt dicht
De Amsterdammer : dagblad voor Nederland – 20-05-1883
Lager Onderwijs
Het besluit van den raad der gemeente Westerbork (Drente) ter opheffing van de openbare school te Zwiggelte is door H.H. Gedeputeerde Staten goedgekeurd


Flinke matpartij
Het nieuws van den dag : kleine courant – 18-05-1887
Maandagavond heeft in eene tapperij aan den straatweg tusschen Beilen en Westerbork een twist plaats gehad tusschen jongelieden uit Holte (gem. Beilen) en uit Zwiggelte (gem. Westerbork), waarbij een boerenzoon uit Zwiggelte de linkerarm werd verbrijzeld, terwijl een ander uit Holte eene snede over de wang kreeg. Van het gebeurde is proces- verbaal opgemaakt


Vergiftigde schapen
Het nieuws van den dag : kleine courant – 28-01-1888
Een geval van vergiftiging door middle van raapkoeken heeft zich te Zwiggelte, gem. Westerbork, voorgedaan. Bij enkele landbouwers aldaar zijn schapen gestorven – in het geheel 13 stuks – tengeolge van het gebruik van genoemd voeder. Een der boeren verloor van de negen stuks vijf. Waarschijnlijk zullen eenige van deze raapkoeken aan het proefstation te Wageningen onderzocht worden.


Meer uit den ouden doos >